Onderhandelingen nieuwe cao Ziekenhuizen

01/02/2017
Op donderdag 2 maart hebben cao-partijen voor een tweede maal overlegd over vernieuwing van de cao Ziekenhuizen, er is nog geen akkoord. Hieronder het verslag van de bonden.
De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de werknemers in de Ziekenhuizen hebben nog niet tot een akkoord geleid. Dit bleek na afloop van de derde onderhandelingsronde op donderdag 2 maart. De vakbonden hadden vooraf de hoop dat er flinke stappen gezet konden worden op twee belangrijke onderwerpen: het generatiepact en de uitbetaling van achterstallige ORT over verlof. Er blijkt echter nog flink verschil van inzicht te bestaan over de uitgangspunten voor de generatieregeling en ook op het ORT-dossier hebben we elkaar nog niet gevonden.

Generatiepact
Hoe kunnen we komen tot een fatsoenlijke afspraak over het generatiebeleid voor ziekenhuismedewerkers? We hebben onze uitgangspunten opnieuw gedeeld:
- Bevorderen dat ouderen gezond en met plezier langer kunnen doorwerken.
- Jongeren (versneld) een stap laten zetten binnen een ziekenhuiscarrière. Via extra instroom of het verhogen van de huidige contracten. Met als doel meer vaste banen met de gewenste arbeidsduur voor nieuwe medewerkers.
Omdat de sector aan het vergrijzen is, zijn nieuwe cao-afspraken met werkgevers van groot belang om goede kwalitatieve zorg te waarborgen en de werkdruk voor werknemers niet verder te laten oplopen. De werkgevers geven aan dat zij geen extra geld beschikbaar willen stellen voor het uitvoeren van deze regeling. Ze willen eerst zoeken naar de mogelijkheden die de huidige cao en de pensioenregeling biedt. Als dit niet leidt tot een goede generatieregeling, zijn verder gaande afspraken zoals een bijdrage van de werkgever, mogelijk aan de orde.

Oproep loonbod
Voor de FNV, CNV en NU’91 geldt dat de afspraken die worden gemaakt over de achterstallige ORT uiteindelijk dienen te worden beoordeeld in het totaalpakket voor de cao. Andere zaken zoals een fatsoenlijke loonsverhoging zijn echter nog niet aan de orde geweest. Op dit moment is er dus nog geen zicht op een cao-akkoord. Willen we voor de zomer tot een akkoord komen, zullen we vaart moeten maken. We hebben de werkgevers daarom opgeroepen de volgende keer in ieder geval met een loonbod te komen.
Op 7 april 2017 vindt er weer overleg plaats. Inmiddels is er ook een reserve datum afgesproken, 15 mei a.s.. We houden jullie uiteraard op de hoogte.



De tweede ronde van het overleg stond in het teken van zoeken naar oplossingen om:
- Te bevorderen dat ouderen gezond en met plezier langer kunnen doorwerken.
- Jongeren (versneld) een stap te kunnen laten zetten binnen een ziekenhuis-carrière. Via extra instroom of het verhogen van de huidige contracten. Met als doel meer vaste banen met de gewenste arbeidsduur voor nieuwe medewerkers.

Om goede kwalitatieve zorg te kunnen waarborgen, waarbij medewerkers binnen alle fases van hun leven een bijdrage kunnen leveren die past bij hun persoonlijke levensfase, moeten er bij deze cao flinke stappen worden gemaakt. Deskundigen van PFZW hebben op verzoek van cao-partijen een analyse gemaakt. Daaruit blijkt dat de sector vergrijst. Niet alleen zijn er meer ouderen vanwege de stijgende pensioenleeftijd, maar we zien ook dat de uitstroom rond het 30e levensjaar naar de toekomst ernstige vormen aanneemt. We kunnen beter benutten wat er nu al kan binnen de pensioenregeling en de huidige afspraken binnen de cao. Maar dit zal niet voldoende zijn, dus we moeten tot nieuwe afspraken hierover komen met de werkgevers.

ORT bij verlof
Ook hebben we tijdens het tweede overleg de kwestie rond ORT bij verlof besproken. FNV, NU’91 en CNV eisen dat er afspraken komen over de achterstallige betaling van de ORT bij verlof. Dit wordt een belangrijk onderwerp van het gesprek bij de derde cao ronde.

Verder in overleg
Het generatiebeleid en de achterstallige ORT compensatie zijn en blijven dus belangrijke speerpunten voor het volgende overleg. Naast het feit dat wij geen verslechteringen accepteren, de overtollige regelgeving willen terugdringen en goede afspraken willen maken over mantelzorg. En uiteraard een fatsoenlijke loonsverhoging; onze eis van 2,5% staat nog altijd recht overeind. Het volgende overleg is gepland op 2 maart aanstaande.


Overig nieuws