Doelstelling & Historie


Missie en doelstelling

De NVML is een vereniging voor alle biomedisch laboratoriummedewerkers op MLO, HLO en academisch niveau. Alle biomedische vakrichtingen, met een werkplek in gezondheidszorginstellingen, bedrijfsleven of onderzoeksinstituten, worden bediend. Er wordt naar gestreefd om als overkoepelend orgaan zich voor deze doelgroep in te zetten.

De NVMLis bij uitstek een moderne, professionele vereniging die de belangen van de leden behartigt op beroepsinhoudelijke, sociale en arbeidsrechtelijke terreinen.

Voor de gezondheidszorg algemeen is de NVML nu en in de toekomst het meest representatief als aanspreekpunt voor de beroepsgroep.

Historisch gegroeide situatie

1946: oprichting VvMA

Medisch analisten uit Haarlem namen de eerste initiatieven voor oprichting van een eigen vereniging. De Vereniging van Medische Analisten (VvMA) werd op 25 januari 1946 officieel opgericht met mw. J de Vlam als eerste voorzitter. Om leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen verscheen in mei 1946 het eerste nummer van het tijdschrift van de vereniging, Analyse.

Prijzen

Bij het 40-jarig bestaan van de vereniging (1986) werden 2 prijzen ingesteld:

De Zilveren Vlam (naar de eerste voorzitter van de vereniging), die jaarlijks wordt uitgereikt aan de best afgestudeerde MLO- en HLO-student.

De Anna Wichersprijs (naar één van de eerste medisch analisten), die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan de biomedisch laboratoriummedewerker die de beste publicatie in Analyse heeft geschreven.

Van VvMA naar huidige NVML

Zoals het beroep van medisch analist met de tijd veranderde, veranderde ook de vereniging. Om enerzijds de toekomst van de vereniging te garanderen en anderzijds te professionaliseren werden in 1996 afdelingsbesturen opgeheven. Een nieuwe organisatie kwam tot stand, bestaande uit een vereniging (bestuur, commissies en verenigingsleden) en een werkorganisatie (directeur en bureaumedewerkers). Tegelijkertijd werd de naam van de vereniging veranderd in Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers: NVML. Een naam, die ook meer recht deed aan de beroepsinhoud en verschillende afstudeerrichtingen van medisch analisten.

Beeldmerk: dubbele helix

Het beeldmerk van de NVML (1996) weerspiegelt een dubbele helix. Een logo, dat in één oogopslag het karakter van de organisatie weergeeft: behartiging van beroepsinhoudelijke, sociaal- en arbeidsrechtelijke belangen van leden, die zich in alle gevallen bezighouden met essenties van onderzoek, ontleden en leven.

Ontwikkelingen in de vereniging

De NVML heeft zich steeds verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. In Nederland wordt de NVML gezien als vertegenwoordiger van alle vakrichtingen van medisch analisten en is derhalve gesprekspartner in vrijwel alle landelijke commissies en organisaties op het gebied van opleiding & onderwijs, nascholing, kwaliteit en sociale belangen.