Cao Umc: compensatie gemiste loonsverhoging

29/08/2017
Er is tussen vakbonden en werkgevers een akkoord gesloten over een compensatie voor de gemiste loonsverhoging van januari 2016. De leden van de vakbonden hebben hier inmiddels mee ingestemd, zodat dit definitief is.

Wat is er nu afgesproken?
Er ligt er nu het volgende eindbod: in de cao is een salarisverhoging opgenomen van 1% per 1 augustus 2017. De NFU biedt daar bovenop per 1 augustus 2017 een structurele verhoging 0,55%. Daarnaast wordt in december 2017 een eenmalige uitkering verstrekt van 250 euro bruto bij een voltijds dienstverband, aan alle medewerkers die op 1 december 2017 in dienst zijn.
Het eindbod van de NFU is voorgelegd aan de FNV-leden vertegenwoordigd in de Branche Adviesraad (BAR) UMC’s. De BAR vond het eindbod voldoende om voor te leggen aan de leden, en de leden van de verschillende vakbonden hebben hier inmiddels mee ingestemd.

Wat ging er aan vooraf?
Door verlaging van de pensioenpremie (in 2016) is er extra loonruimte vrij gekomen. De vakbonden hebben in een kort geding geëist dat bovenop het al reeds behaalde cao resultaat, de salarissen structureel met 1.4% worden verhoogd. Naar mening van de rechter kon echter niet worden aangetoond dat de NFU partij was bij de loonruimteovereenkomst. Na ruim een jaar hebben de NFU en FNV samen met de andere bonden weer overleg gevoerd over de toepassing van de afspraken rond het loonruimteakkoord dat in juli 2015 is overeengekomen door CNV/AC/CMHF.
Na meerdere gespreksrondes en een afwijzing van het eerste eindbod van NFU door FNV, ligt er nu een eindbod is geaccepteerd door de vakbonden.

Overig nieuws