Onderhandelingen cao umc

15/10/2018

De meerderheid van de FNV-leden heeft positief gestemd over het eindaanbod van de werkgevers.

18 december

Cao-parijen zijn bijeen gekomen en hebben nadere afspraken gemaakt over de nieuwe cao umc.

LEES AFSPRAKEN HIER

Meer over de nieuwe cao umc kunt u lezen op:

http://subscriber.mailing.fnv.nl/online.php?db=1113V117&mailing=E2527V0&user=1V123


1 oktober: Laatste nieuws: informatiebijeenkomsten en vakbondsleden stemmen

Het eindbod van de werkgevers wordt voorgelegd aan de vakbondsleden, zij mogen hierover stemmen. Tussen 4 en 18 oktober zijn er informatiebijeenkomsten in alle acht umc's.
Tot 28 oktober kunnen vakbondsleden hun stem uitbrengen over het wel dan niet accepteren van het eindbod van de werkgevers.

Lees het pamflet hierover.

Data van voorlichtingsbijeenkomsten in de umc's.


19 september: nieuw 'eindbod' van werkgevers

Persbericht FNV: Actievoerende UMC-medewerkers dwingen cao-bod af

Onder druk van de actievoerende medewerkers van UMC's is werkgeversorganisatie NFU nu met een eindbod voor een cao gekomen. Elise Merlijn, cao-onderhandelaar namens FNV Zorg & Welzijn, zegt hierover: Goed te zien dat de verslechteringen van tafel zijn en er flinke stappen zijn genomen in het verbeteren van het salaris. Ook wil de werkgever nu wel afspraken maken over het terugdringen van werkdruk en over een generatiepact. En eindelijk bieden ze een onkostenvergoeding voor de coassistenten.Maar of het genoeg is bepalen de medewerkers zelf.'

De FNV bespreekt dit bod nu eerst met de actieve leden binnen de UMCs. Met hen kijkt de bond of het goed genoeg is om voor te leggen aan alle leden binnen de sector. Merlijn: 'De werknemers zetten zich ondanks de aanhoudende werkdruk al jaren met hart en ziel in voor een goede patiëntenzorg, maar werkgeversorganisatie NFU leek hier geen waardering voor te hebben. Laboranten, artsen, verpleegkundigen en andere UMC-medewerkers hebben de afgelopen weken volop acties gevoerd bij hun werkgevers om op te komen voor hun rechten.'

Op 24 september moet duidelijk worden of het eindbod wordt voorgelegd aan alle FNV-leden. De geplande acties gaan voorlopig gewoon door. Pas nadat de FNV-leden zich hebben uitgesproken over dit bod, wordt duidelijk of er een definitief akkoord is.

10 september: acties gaan door!

Op 6 september is er opnieuw overleg geweest tussen vakbonden en werkgevers (NFU). Helaas heeft dit niets opgeleverd. Dit betekent dat er nieuwe acties aankomen. Komende dagen zijn er actiebijeenkomsten in alle umc's, lees hiervoor dit PAMFLET .

31 augustus: opnieuw overleg

Op 30 augustus hebben de werknemersorganisaties een informeel verkennend gesprek gehad met de NFU. Bij dat gesprek hebben de vakbonden aangegeven dat ze pas weer terug naar de cao-tafel kunnen als de NFU met een beter bod komt; alleen dan heeft onderhandelen zin! Tijdens het gesprek is geïnventariseerd in hoeverre er onderhandelingsruimte is. We hebben meer tijd nodig om die mogelijkheden nader te verkennen, en gaan daarom volgende week een tweede informeel verkennend gesprek aan. Als tijdens dat tweede gesprek blijkt dat er geen bereidheid is om de werknemers tegemoet te komen, dan volgen er verdergaande acties. Een zondagsdienst ligt dan het meest voor de hand.

24 Augustus 2018

Tijdens de vakantiemaanden zijn er al een aantal acties in de umc's geweest, onder andere stiptheidsacties, kaartenacties. Begin september gaan de vakbonden overleggen om de acties uit te breiden. Lees hierover bijgaand pamflet.

Juli 2018

Werkgevers hebben geen nieuwe mogelijkheden geboden als reactie op het ultimatum van de vakbonden. Dit betekent dat er acties voorbereid en gehouden gaan worden, ook in de zomermaanden. Dit zullen in eerste instantie patiëntvriendelijke acties zijn.

Deze acties worden per umc voorbereid.

Het laatste nieuws hierover lees je op:https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/umc/cao-traject-2018/

13 juni

De FNV heeft een ultimatum gestuurd aan de werkgevers (NFU), voor een laatste onderhandelingsronde op dinsdag 19 juni. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan volgen er acties.
Meer informatie? Lees het ultimatum.

7 juni 2018

De vier vakbonden roepen op tot actie. Lees hun verklaring en oproep.
Let ook op de berichten die verspreid worden in je eigen umc.
Zodra er meer concreet bekend is over acties, zullen we dat hier plaatsen.

29 mei 2018

De vier vakbonden hebben besloten om voor dit moment te stoppen met onderhandelen, omdat zij onvoldoende resultaat zien.

Er zijn wel enige resultaten geboekt, onder andere:

  • verhogen van de leeftijd voor avond/nachtdiensten is van tafel;
  • indexatie van de stagevergoeding;
  • uitslaapdiensten bij oproep bereikbaarheidsdienst in de nacht;
  • herstelverlof voor de werknemer als deze vanaf 60 jaar vrijwillig nachtdiensten blijft draaien;

Maar er blijven ook heel veel wensen liggen, waaronder
  • een fatsoenlijke loonsverhoging
  • een generatiepact (zoals bij de cao Ziekenhuizen);
  • verhoging van de vergoeding voor onregelmatige diensten;
  • extra verlofdag (5 mei);

Het lijkt erop dat er nu acties komen in de umc's. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat hier plaatsen; let in de tussentijd ook op de informatie van de vakbond in je eigen umc.

Wil je meer lezen hierover, kijk dan op de volgende plekken:

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/umc/nieuws/onderhandelingen-cao-umc-vastgelopen-tijd-voor-actie/

https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/mei/Universitair-Medisch-personeel-gaat-actievoeren/

----------------------------------------------------

25 april 2018: Nog geen nieuwe cao

Er is enige vooruitgang geboekt, maar er ligt nog geen fatsoenlijk resultaat tot nu toe.

Lees de 4-bondenbrief hierover. Ook is er eenMatrix-overzicht met de verschillen tussen vakbonden en werkgevers.
Omdat de onderhandelingen nog niet erg vlotten, zijn de bonden begonnen met het opzetten van actiecomité s in de umc's. Kijk op uw eigen intranet voor het actiecomité in uw umc, of neem contact op met de NVML via nvml.csb@nvml.nl . Op 28 mei zijn de laatste (geplande) onderhandelingen; daarna wordt gekeken of acties nodig zijn.


Maart 2018

De vakbonden zijn ontevreden over het overleg tot nu toe. De werkgevers hebben hun voorstellen van december 2017 ingetrokken en zijn begin maart met een nieuwe lijst wensen gekomen. Ook hier zitten te veel verslechteringen in voor het personeel, en te weinig verbeteringen.

Lees de inzet van de werkgevers (van 9 maart) hieronder.

Laatste verslag van de onderhandelingen is van 22 maart, zie de 4-bonden nieuwsbrief hierover.

Naar aanleiding hiervan komen er informatiebijeenkomsten in de umc's, begin april. De plaatsen en data kunt u vinden op het overzicht bijeenkomsten umc's.


Lees de 4-bondenbrief over het overleg van 15 maart.

De gesprekken hebben vooral in het teken gestaan van ambitie. Ambitie gericht op boeien, binden en behoud van medewerkers. Waar verbetering om een aantrekkelijke werkgever te blijven het uitgangspunt is.
De 4 vakbonden hebben aangegeven die ambitie in de inzet van de umc's niet terug te vinden.

De werknemersorganisaties kiezen voor toekomstgerichte afspraken. Deze afspraken moeten gelden voor alle umc-medewerkers. Maatwerkafspraken waarbij medewerkers afhankelijk zijn van hun leidinggevende of van HRM zijn onwenselijk, omdat ze kunnen leiden tot willekeur.
Wij kiezen voor:

-��������� Een loonstijging van 3,5%

-��������� Generatiebeleid waarbij betrokken medewerkers vrijwillig de keuze krijgen mee te doen.

-��������� Opleiden en ontwikkelen als recht.

-��������� Aanpakken van de werkdruk.

De werkgever kiest vooral voor een inzet gericht op:�

-��������� Maatwerk

-��������� Uitspelen van jong/oud.

-��������� Uitspelen van verschillende beroepsgroepen tegen elkaar.

-��������� Zoeken naar verslechteringen om ruimte te cre�ren om verbeteringen te financieren.

Er is op 9 maart een nieuwe inzetbrief van de NFU (werkgevers) uitgekomen.
Lees deze brief HIER.

Hieronder treft u de oorspronkelijke inzetbrieven van werkgevers en werknemers aan.De inzet van FNV Zorg & Welzijn, de vakbond waarmee de NVML samenwerkt, is bekend. Heeft u ook meegedaan aan de enqu�te die de FNV in de maand oktober hield? Dan ziet u hopelijk iets van uw wensen terug in deze inzet.
U kunt de resultaten van de enqu�te en de inzet van de FNV HIER inzien.

Ook de inzet van de gezamenlijke bonden is bekend: klik HIER

15 december - ook de wensen van de werkgevers zijn bekend, deze kunt u HIER inzien.
E�n van de opvallende wensen van de werkgevers is: het verhogen van de leeftijd voor het draaien van avond- en nachtdiensten tot drie jaar voor de AOW-leefftijd, dat betekent dus tot ca. 64 jaar (pag. 3 van de werkgevers-inzet)! Graag horen wij wat u hier van vindt. Klopt de analyse van de NFU, dat de diensten nu vooral terechtkomen op de schouders van jongeren?

Vergelijking wensen werkgevers - werknemers.

Heeft u nog vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met de Commissie Sociale Belangen van de NVML via nvml.csb@nvml.nl

Overig nieuws