Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Op 19 mei zijn alle teksten definitief openbaar geworden. Op de ledenpagina over cao's, cao Ziekenhuizen, nog een aantal belangrijke regelingen waar de onderhandelaars apart een akkoord over hebben gesloten. Deze teksten worden ook opgenomen in de nieuwe cao.


14 februari 2022

Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao is positief beoordeeld door de vakbondsleden.  Lees het persbericht hierobver van FNV Zorg & Welzijn.
Hieronder meer informatie over de inhoud van het cao-akkoord.


21 januari 2022

Vakbondsleden kunnen nu stemmen voor dit akkoord! Tot en met 10 februari.

Eindelijk zijn de vakbonden en werkgevers er in geslaagd om een akkoord af te sluiten voor alle werknemers die onder de cao Ziekenhuizen vallen.

Enkele belangrijke punten in het kort:

 • Alle medewerkers met een salaris tot en met inpassingstabelnummer 24 krijgen een nominale loonsverhoging van 90 euro bruto per maand per 1 januari 2022. Dit betekent voor
  medewerkers tot en met ip-nr. 24 een loonsverhoging van 2,98% .
  Medewerkers met een salaris vanaf inpassingstabelnummer 25 ontvangen met ingang van 1 januari 2022 een salarisverhoging van 2%.
 • Daarnaast krijgen alle medewerkers in de FWG-schalen 45 t/m 55 per 1 juli 2022 een extra salarisverhoging. Dit gebeurt door in deze schalen de aanvangstrede (trede 0) weg te nemen. De huidige trede 1 (2021) wordt hiermee de nieuwe trede 0 (2022), de huidige trede 2 (2021) wordt de nieuwe trede 1 (2022), etc.
  Als gevolg hiervan zullen medewerkers in de huidige treden 0 t/m 11 in FWG 45 t/m 55 per 1 maart 2022 bovenop de reguliere tredeverhoging een extra trede in de FWG-schaal stijgen.

De NVML heeft zich hard gemaakt voor het laten ingaan van de laatste salarisverhogingen bij FWG schaal 40, maar dit is helaas gesneuveld aan de onderhandelingstafel. De volgende loonsverhoging geldt wél vanaf schaal 40:

 • Voor de branche ziekenhuizen is er sprake van een salarisachterstand in de FWG-schalen 40 t/m 65. Daarom wordt aan de FWG-schalen 40 t/m 65 een extra trede toegevoegd. Deze extra trede ligt één ip-nr. hoger dan de huidige eindtrede (trede 11 in FWG 40, trede 12 in FWG 45-60 en trede 15 in FWG 65). De toevoeging geldt voor alle functies (patiënt- en niet-patiëntgebonden functies) in de FWG-schalen 40-65. Dit betekent dat al deze medewerkers bij de reguliere tredeverhoging door deze extra trede een salarisverhoging ontvangen die ligt tussen de 1,21% (FWG-65) en 2,41% (FWG-40). Deze aanpassing gaat in per 1 maart 2022.

Omdat het salaris in 2021 niet verhoogd is, komt er over 2021 een éénmalige loonsverhoging::

 • De medewerkers die op 1 december 2021 in dienst zijn bij een instelling die de CAO Ziekenhuizen verplicht toepast, ontvangen in de maand nadat de cao definitief is over het jaar 2021 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij een voltijd dienstverband (peildatum 1 december 2021).
  Medewerkers met een deeltijd dienstverband ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de omvang van het dienstverband (peildatum 1 december 2021)..
 • De ORT-toeslag wordt per 1 juli 2022 even hoog als je 'normale' uurloon.

Verder zijn er afspraken gemaakt over onder andere generatiebeleid, duurzame inzetbaarheid, hoger minimumloon, thuiswerkvergoeding.
Looptijd is van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023.

Zie ook het nieuws op de website van de FNV.

Onderhandelaarsakkoord   (de leden van de vakbonden en werkgevers moeten hier nog hun fiat aan geven).

De FNV heeft een 'tool' ontwikkeld waarmee je in een paar stappen kunt uitrekenen welke gevolgen de afspraken in deze cao voor jou zijn:  ga naar tool FNV 

Tenslotte heeft de pdf FNV een nieuwsbrief uitgegeven (190 KB) , waar alle afspraken nog eens kort in staan (deeelname aan het webinar is alleen voor FNV- en CNV-leden).


 11 januari 2022

Persbericht 3 bonden:

"De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een gezamenlijke brief gestuurd, waarin ze een ultieme poging doen om tot een nieuwe cao Ziekenhuizen te komen. De vakbonden stellen voor om het vastgelopen overleg te hervatten onder begeleiding van een bemiddelaar. Als de NVZ niet wil ingaan op deze handreiking, dan worden collectieve acties - zoals in het najaar in de universitaire ziekenhuizen - onvermijdelijk om tot een nieuwe cao te komen.

Ruim 200.000 werknemers van de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra wachten al meer dan een half jaar op een nieuwe cao. Op de dag voor kerst hebben de vakbonden juist op verzoek van de NVZ nog onderhandeld met als doel om voor de kerst tot een akkoord te komen. Maar na 7 overlegrondes liggen de voorstellen van de werkgevers- en werknemersorganisaties nog te ver uit elkaar. Met name op het onderwerp loonsverhoging is het overleg geklapt.

Loonsverhoging onder inflatieniveau

De NVZ stelde een structurele loonsverhoging van 1,75% met een bodem van 70 euro voor en een eenmalige uitkering van 250 euro over anderhalf jaar tijd. Daarbij zou de loonsverhoging ingaan per juli 2022, anderhalf jaar na de laatste loonsverhoging. De vakbonden noemen de loonsverhoging een fooitje voor al het harde werk dat het ziekenhuispersoneel verzet. Het ligt ver onder inflatieniveau en valt niet te rijmen met wat er allemaal van de ziekenhuiswerknemers gevraagd wordt. Nog nooit eerder waren het (langdurig) ziekteverzuim, het personeelstekort en de werkdruk zo hoog als de afgelopen jaren. Voor veel werknemers voelt het voorstel van de NVZ als een trap na."

De NVZ heeft tot 24 januari om te reageren op de handreiking van de vakbonden om een bemiddelaar aan te stellen.

pdf Brief ultimatum 4 bonden aan NVZ (139 KB)


3 januari 2022

Helaas is het niet mogelijk gebleken om een akkoord te sluiten, vlak voor de kerstdagen......De vakbonden beraden zich nu op verdere stappen.
Dat is jammer, want in de dagen vóór het overleg waren de voortekenen goed.

‘We zijn buitengewoon teleurgesteld’, zegt Elise Merlijn die namens FNV Zorg & Welzijn onderhandelt. ‘De 200.000 hardwerkende ziekenhuismedewerkers worden afgescheept met een loonsverhoging van 1,75% met een bodem van 70 euro en eenmalig 250 euro in anderhalf jaar tijd. Dat ligt ver onder de geschatte inflatiecorrectie van 3,8% in 2022. Hoe serieus waardeer je als werkgever dan jouw eigen werknemers die dag en nacht klaar staan om tijdens een pandemie harder te werken dan ooit? Moeten zij nu serieus eerst actie gaan voeren voor betere arbeidsvoorwaarden? We hadden ze heel graag een ander kerstgeschenk gewenst!’.


23 december 2021

De onderhandelaars zitten dicht bij een akkoord: er is nog een vergadering op vrijdag 24 december.
Mocht hier eventueel een akkoord gesloten worden,dan kun je dit lezen op de website van FNV Zorg & Welzijn, scroll omlaag naar 'actueel' .

Berichtgeving hierover op deze plek gebeurt weer na het kerstreces van de NVML, na 3 januari 2022.


9 december 2021

De onderhandelingsronde van 8 december heeft nog geen resultaat opgeleverd. Op 17 december is er nog een overleg.

  pdf Lees de 5-bonden-nieuwsbrief. (146 KB)


November 2021

Er zijn enkele onderhandelingsrondes geweest, tot nu toe zonder concreet of zichtbaar resultaat. Op 8 december is de (voorlopig) laatste bijeenkomst tussen werkgevers en vakbonden gepland.

pdf Lees de Nieuwsbrief van 16 november 2021 (127 KB)


Medio juli 2021

Inmiddels is er twee maal overlegd over de vernieuwing van cao Ziekenhuizen. er zijn nog geen resultaten geboekt, vakbonden en werkgevers hebben afgesproken dat er na de zomervakantie verder overlegd gaat worden.

pdf Nieuwsbrief FNV Zorg & Welzijn juli 2021 (426 KB)


15 juni 2021

Helaas is er nog geen zicht op het starten van de onderhandelingen; de vakbonden willen graag starten, maar er is nog geen afspraak.

In de tussentijd dreigt er een regeling af te lopen, de 'verschoven-dienst-toelage. Deze is nu wel verlangd, zie het bericht van de vakbonden: 

  pdf Verschoven-dienst-toelage verlengd. (92 KB)


29 april 2021

De definitieve inzet van FVV Zorg & welzijn voor de cao-onderhandelingen is bekend!

Lees hier de   pdf Nieuwsbrief (432 KB) die naar FNV-leden is gegaan plus de   pdf definitieve inzet voor de onderhandelingen. (439 KB)


Juni 2020 

Enige tijd geleden hebben vakbonden en NVZ afspraken gemaakt over speciale uitzonderingen die in het kader van de corona-epidemie mochten gelden onder de cao Ziekenhuizen. Met ingang van nu zijn deze gestopt en gelden de gewone cao-regelingen weer.

Dat betekent onder meer:

 • Geen 12-uurs diensten meer;
 • Bereikbaarheidsdiensten op een vrije dag zijn niet conform de cao: als je vrij bent, ben je vrij;
 • De werkgever kan niet langer van medewerkers vragen andere werkzaamheden erbij te verrichten;
 • Roosters dienen conform de cao te worden gepubliceerd.

Lees hierover meer in dit pamflet van de vakbonden.