Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratorium­medewerkers

Klik hier om de navigatie te verbergen

Deze commissie heeft tot doel de leden van de vereniging te ondersteunen bij het invoeren, inrichten en onderhouden van een kwaliteitssysteem. Dit kan door middel van het beantwoorden van vragen van individuele leden, maar ook door het regelmatig organiseren van lezingen. Activiteiten die worden ontplooid staan in het licht van uitwisseling van kennis en ervaring, signaleren van knelpunten, onderlinge afstemming en nieuwe ontwikkelingen op kwaliteitsgebied. De commissie is zeer breed samengesteld; alle vakrichtingen binnen de laboratoriumdiagnostiek zijn vertegenwoordigd.

De commissie fungeert als referentiekader voor de NVML-afgevaardigden in de landelijke organen zoals:

  • CCKL/Raad van Accreditatie
  • Commissie Kwaliteit NVKC
  • Platform Prikincidenten
  • CBO, werkgroep Richtlijn  Bloedtransfusiebeleid